Home » Informació comercial

Informació comercial

Condicions generals de venda a Catalunya

INTRODUCCIÓ
GLOBAL PIPING SYSTEMS, S.L., en endavant denominada GPS, realitzarà el suministrament dels productes objecte de comanda d'acord a les  Condicions Generals de Venda que es detallen a continuació. Aquestes Condicions Generals de Venda són aceptades íntegrament per el client a excepció de modificació, en tot o en part, mitjançant d'acord escrit, es mantindran en vigor las condicions no afectades.
 
 
FORMACIÓ DEL CONTRACTE
Només seran objete del suministrament els materials específicament confirmats per escrit per GPS. Tota comanda o modificación del mateix requereix per ser vàlidad la confirmació per escrit de GPS.
 
 
ESPECIFICACIONS
Les indicacions sobre las dimensions i característiques dels productes s'entenen amb les tolerancies de fabricació establertes. Els dibuixos, ilustracions i llistes de preus que GPS facilita tenen un caràcter merament orientatiu i per tant no serà exigible el seu compliment i GPS es reserva el dret a efectuar els canvis que consideri oportuns sense previ avís.
 
 
EMBALATGE
Els preus ofertats incluen l'embalatge incluyen el embalatge que GPS consideri necesari. Si el client exigeix algun especial, el cost del mateix serà al seu càrrec.
 
 
IMPORT MÍNIM PER A PORTS PAGATS
A les comandes superiors a 600 € nets, el transport serà a càrrec de GPS.
 
 
ENTREGA DE COMANDES INFERIORS A 600 EUROS NETS
L'entrega es realitzarà franc magatzem GPS, i per tant els materials viatjaran sempre, a excepció de pacte previ, per compta i risc el comprador  encara que GPS hagués gestionat el transport a nom d'aquell.
 
 
PLAÇ D'ENTREGA                                                                              
A excepció d'acord previ, el plaç d'entrega es contarà a partir de:
 
1.-La data de confirmació de comanda per escrit de GPS.
2.-La data de recepció per GPS del pagament estipulat a la confirmació de la comanda.
 
No obstant, acordat un plaç, aquest es prorrogarà automàticament si sorgís alguna de les causes estipulades al Codo Civil, entre las quals a títol enunciatiu citem com exemple:
 
1.-Força mayor, vaga total o parcial, interrupcions involuntaries a la producció, etc.
2.-La falta de complimient per part del comprador de las obligacions derivades d'aquest o d'altres comandes.
 
Les causes anteriorment mencionades donaran lloc a una pròrroga, como a mínim, igual a la interrupció soferta.
 
 
PREU I PAGAGAMENT
El preu i el pagament seran concretats a cada cas per les parts i confirmats per escrit. En cas de demora en el compliment dels pagaments pactats, GPS es reserva el dret a cargar al cliente no només les despeses degudes al impagament, sino tambié l'interés legal devengat des de la data a la qual s'hauria d'haver efectuat el pagament. 
 
 
RESERVA DE DOMINI
La compravenda dels productes suministrats per GPS es realitza sota pacte expres de reserva de domini a favor de GPS fins no haver efectuat el comprador el pagament total de l'import reflectit a la factura.
 
 
DEVOLUCIONS
Només s'admitiran aquelles devolucions previament comunicades i aceptades per GPS. Unicament s'aceptaran les devolucions de productes que estiguin en perfectes condicions per la seva venda posterior sempre i quan es trobin relacionats la tarifa vigent amb la data de devolució. Tots els enviaments per devolució del material seran a càrrec del client a excepció de pacte contari. Tota devolució haurà d'acompanyar-se amb l'albarà del client amb especificació del producte retornat i el número de factura de compra i data corresponent. A l'albarà que acompanyi a la devolució s'haurà d'indicar clarament sempre el motiu de la devolució (producte defectuós o erroni per el seu abonament, producte defectuós o erroni per el seu canvi, producte en bon estat, canvi o abonament, etc).Tota devolució a ports deguts es realitzarà per la mateixa agència per la qual es va rebre la mercaderia. Qualsevol devolució que no compleixi els requisits anteriorment indicats serà retornanda al remitent.
 
 
JURISDICCIÓ
En cas de litigi, les parts es someten a la jurisdicció dels Tribunals i Jutgats de Barcelona, com a renúncia a altre juridiscció els hi que pogués correspondre.

 

Cookie Policy